امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

راهنمای نگارش فیلم نامه آموزشی

متن فیلمنامه آموزشی باید براساس جزوه آموزشی مورد تایید گروه آموزشی مربوطه تهیه و تدوین شود و با مراجعه به بخش فرم ها و فرایندها به قطب علمی تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی کشور ارسال گردد.

ارائه این متن به قطب به دو صورت میسر می باشد.

   1- ارائه از طریق گروه و به همراه نامه معرفی مدیر گروه مربوطه

   2- ارائه مستقیم توسط استاد برای بررسی و داوری در قطب

در تهیه فیلمنامه آموزشی باید نکات زیر رعایت گردد:

   1- اختصاص عنوان مناسب (انگلیسی و فارسی)

   2- نام نویسنده و نویسندگان

   3- ذکر علل و موارد بکارگیری مهارت و مراقبت های پیش از آن

   4- ذکر دقیق وسایل مورد نیاز اعلم از مولاژ یا سایر تجهیزات

   5- ذکر نیاز احتمالی به پزشک، دستیار، بیمار، بیمارنما و ... برای حضور در فیلم

   6- عدم اشاره به مواردی چون زاویه دوربین و حرکت آن، اندازه نما و نظایر آن چرا که چنین مواردی در مراحل بعدی و پس از جلسه تیم علمی و تیم سازنده فیلم با توجه به شرایط ساخت، امکانات و تجهیزات و موانع کار نهایی می گردد.

   7- اشاره به موقیعت مکانی و زمانی کار، به عنوان مثال اینکه انجام فیلمبرداری باید در روز یا شب، مطب یا کلینیک، در فضای داخلی و یا خارجی باشد.

   8- تقسیم بندی دقیق مراحل با اختصاص عنوان به فارسی و انگلیسی به گونه ای که دقیقاً مشخص گردد که مهارت مربوطه باید در چند مرحله انجام شود.

      نظیر:

1-    Prep                              شستشو کل

2-    Drape                           پوشاندن با شان

   9- رعایت ایجاز و اختصار در متن هر یک از بخش های انجام مهارت

   10-ذکر تبعات به کارگیری این شیوه درمان یا مهارت، عوارض و علل آن و مراقبت های پس از درمان